Preliminär bedömning av översvämningsrisker

I Finland 22 områden med betydande översvämningsrisk 2011-2018

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde 20.12.2018 områdena med betydande översvämningsrisk för åren 2018-2024 utifrån NTM-centralernas förslag. Antalet områden är 22. Av dessa ligger 17 vid vattendragen i inlandet och fem vid havskusten. Det finns tre nya områdena och två område som inte längre ses med betydande översvämningsrisk. Läs mer on fastställningsgrunder från NTM-centralernas förslag (välj NTM-central från listan nerifrån) samt från ministeriets meddelande och beslut.

Samtidigt ministeriet tillsatt översvämningsgrupper för de riskområden för det myndighetssamarbete som behövdes vid beredningen av planerna.

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta_SV

 

Preliminärä bedömningarna och de angivna områdena såg över  2018

NTM-centraler såg över översvämningsrisker från vattendrag och förhöjt havsvattenstånd under året 2018.  Kommuner, näringsutövare och medborgare har haft möjlighet att komma med kommentarer och åsikter om förslagen för betydande riskområden 9.4.-9.7.2018. Sammanställning över åsikter finns på sidan www.miljo.fi/paverkavatten.

Bedömningen av riskernas storlek bygger på sannolikheten för översvämningar och de skador översvämningar eventuellt orsakar. Skadorna bedöms utgående från människors hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, dvs. till exempel vattentjänster eller vägtrafik, ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner samt miljön och kulturarvet. Den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och förslaget till områden med betydande risk arbetas fram i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker som trädde i kraft år 2010. Bedömningarna och de angivna områdena ses över och uppdateras vid behov var sjätte år.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas bedömning gäller översvämningar från vattendrag och förhöjt havsvattenstånd. Utöver denna bedömning varje kommun ska göra en preliminär bedömning av riskerna för översvämning från dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten.

 

Välj NTM-central

Publicerad 13-09-2013 kl. 10.46, uppdaterad 05-03-2019 kl. 9.04