Gå till innehållet

Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Samråd om förslagen för betydande riskområden för översvämning har avslutats den 9 juli 2018.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen har ett förslag till områden med betydande översvämningsrisk utarbetats, vilket läggs fram till påseende och för samråd 9.4-9.7.2018.

På basis av samrådet utser jord- och skogsbruksministeriet områdena med betydande översvämningsrisk och utnämner översvämningsgrupper för dem senast 22.12.2018. För områdena med betydande översvämningsrisk utarbetas och uppdateras kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisk samt övergripande planer för vattendragen och kustområdet i syfte att hantera översämningsriskerna.

Utöver denna bedömning bedömer kommunerna i området översvämningsriskerna i tätorter som orsakas av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten.

Bakgrundshandlingar

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker vid förhöjt vattenstånd i vattendragen och förhöjt havsvattenstånd:

Översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattennivå i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten bedömdes första gången år 2011. Jord- och skogsbruksministeriet utsåg 20.12.2011 Lappo ås, Kyro älvs och Laihela å-Toby ås avrinningsområden till områden med betydande översvämningsrisk.

Publicerad 10.5.2019 kl. 10.44, uppdaterad 10.5.2019 kl. 10.44