Hur stor är risken för översvämning där jag bor?

 

För de känsligaste områdena utarbetas översvämningskartor som visar olika sannolikheter för hur högt upp översvämningsvattnet kan nå och hurdan skada det kan orsaka. Bostadshus borde placeras så att byggnaderna endast skulle översvämmas i medeltal vart hundrade år eller ännu mer sällan (sällsynt översvämning, årlig sannolikhet 1 %).

Översvämningskartorna täcker bara en del av Finlands yta. Det finns även bland annat empirisk översvämningskunskap som har samlats ihop i den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna. Utgående från Närings-, trafik- och miljöcentralernas bedömningar har det fastställts 22 områden med betydande risk för översvämning från vattendrag eller havet för åren 2018-2024. Av dessa områden ligger 17 vid vattendrag i inlandet och fem vid havskusten. Under bedömningen identifierades också andra områden med översvämningsrisk. Det är viktigt att komma ihåg att översvämningar även kan orsaka ogynsamma följder på andra områden.

Om du bor i ett översvämningsriskområde eller låglänt nära vatten kan det vara bra att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga.

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 

 

Ytterligare uppgifter

Utvecklingsingenjör Juha Aaltonen och Antti Parjanne, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

Publicerad 03-09-2013 kl. 15.38, uppdaterad 20-12-2018 kl. 12.02