Översvämningskartor

aktuellt

Översvämningskartorna finns tillgängliga via karttjänsten. Översvämningskartorna visar vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning vid olika stora flöden. I karttjänsten finns tillgängliga översvämningskartor producerat av NTM-centralerna. Det finns ungefär 100 kartor över översvämningshotade områden och över 20 kartor som visar eventuella ogynnsamma följder (sistnämdä utarbetat för alla område med betyndande översvämningsrisk). Eftersom den information om markytans höjd som använts vid kartläggningen skiljer sig från till exempel höjden på byggnadens lägsta golvyta, uppstår det inte nödvändigtvis skador även om byggnaden skulle finnas i ett område med risk för översvämning. Däremot kan t.ex. källare bli fuktiga även om översvämningen inte sprider sig ända fram till byggnaden.

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Några översvämningsriskkartor kan laddas ner i PDF-format på ELY-centralernas webbplats (regional information, välj ELY-central)

Översvämningskartorna finns även att tillgå som geografisk information och gränssnitt.

Översvämningskartorna utarbetas med den årliga sannolikheten för översvämningar. Återkomsttiden är lika med den tid som i medeltal förflyter innan en översvämning som är av en viss storlek eller ännu större förekommer på nytt. Översvämningar förekommer dock inte regelbundet. Det innebär till exempel att en översvämning som statistiskt sett återkommer en gång på 250 år (1/250a, vattenstånd HW 1/250, flöde HQ 1/250) sannolikt uppträder fyra gånger på tusen år. Den årliga sannolikheten för att en översvämning av denna storlek ska förekomma är 0,4 %.

Översvämningskartorna har utarbetats för översvämningar från öppna vattendrag och från havet (isproppar har inte tagits med). Det finns även några översvämningskartor över översvämningar orsakade av isproppar. Klimatförändringens påverkan har också tagits i beaktande på en del kartor.

Mera information

Utvecklingsingenjör Mikko Sane, Finlands miljöcentral SYKE, palvelu@ymparisto.fi [palvelu=tulvakartoitus]

Publicerad 12-09-2013 kl. 11.48, uppdaterad 30-04-2019 kl. 15.02