Grundvattenområdens kvantitativa och kvalitativa status

Aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. Majoriteten av dessa områden har god status. Enligt den senaste bedömningen är 380 grundvattenområden riskområden, dvs. det finns halter av skadliga ämnen i grundvattnet som gör att vattnets status kan försämras om man inte vidtar skyddsåtgärder. Riskområdena har ökat med cirka 30 områden jämfört med den förra riskbedömningen (2013).

Grundvattnens status och riskutsatta områden 2019. 

I största delen av riskområdena är grundvattenstatusen tills vidare god. Trots riskerna kan grundvatten användas för vattenförsörjning i nästan alla riskområden. Läget är dock värre särskilt i tätorternas grundvattenområden, där den mänskliga aktiviteten är stor. Av de grundvattenområden som utsetts som riskområden har 97 dålig vattenstatus. Orsaken till det dåliga läget är i huvudsak grundvattnets kemiska status (95 grundvattenområden) och dessutom antalet områden (4 grundvattenområden). Jämfört med den förra bedömningen är antalet områden med dålig status nästan oförändrat.

Dessutom finns det i Finland över 150 grundvattenområden som riskerar att hotas av mänsklig aktivitet. Det finns inte tillräckligt med information om deras kvalitet eller omfattning för att bedöma risker och status. Antalet utredningsobjekt har förblivit detsamma jämfört med den förra bedömningen. Utifrån preciserade uppgifter har det gjorts en riskbedömning av cirka 40 områden av de utredningsobjekt som ingick i den förra riskbedömningen. På basis av den nya bedömningen har man utsett hälften av områdena till riskområden. Dessutom har nya utredningsobjekt identifierats på grund av avsaknad av uppföljningsuppgifter.

Ett grundvattenområde klassificeras som riskutsatt då grundvattnet innehåller halter av skadliga ämnen och vattenstatusen kan försämras utan skyddsåtgärder. Största delen av riskområdena har tills vidare en god grundvattenstatus.

Grundvattenstatusen hotas bland annat av förorenade markområden, vinterunderhåll av vägar, industriområden, jordbruk och husdjursskötsel. De ämnen som utgör det största hotet för grundvattnens status är klorid, gamla kasserade bekämpningsmedel samt ammonium. Det kräver både tid och hårt arbete för att förbättra statusen i de grundvattenområden där problemen är mångfacetterade. För att förbättra statusen har man bland annat sanerat förorenade markområden och försökt förebygga riskerna i trafikområdena genom olika skydd och genom att minska saltningen. Sådana åtgärder behövs också i fortsättningen.

Grundvattnens status kan åskådas i Vattenkarta- webbtjänsten. Grundvattnens status och riskområden finn på Kartnivåer- mellanbladet.

Mer information:

Janne Juvonen, överinspektör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 232,

fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mirjam Orvomaa, hydrogeolog, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 484,

fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 19-12-2019 kl. 10.36, uppdaterad 19-12-2019 kl. 11.01