Restaurering av stränder

Mindre manuella åtgärder för att iståndsätta stränder kan vidtas enligt eget övervägande och i regel utan ett tillstånd eller en anmälan. Det lönar sig att involvera samtliga parter som berörs av ärendet i planeringen (till exempel strandgrannarna och ägarna av vattenområdet).

Anmälnings- eller tillståndsplikt

De anmälningar, tillstånd och samtycken som behövs för iståndsättandet ska ombesörjas innan åtgärder vidtas. En del av vattenbyggnadsarbetena ska anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Utifrån anmälan kan NTM-centralen kräva att ett tillstånd för arbetet söks hos regionförvaltningsverket (AVI).

En begäran om ett utlåtande på tillståndsplikten kan lämnas till NTM-centralen. För en del av projekten ska alltid ett tillstånd från regionförvaltningsverket sökas.

NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för tillsynen över vattenlagen.

Publicerad 14-07-2022 kl. 12.47, uppdaterad 14-07-2022 kl. 12.46