Byggande av en brygga

Ägaren eller innehavaren av en strand kan för privat behov bygga en brygga som enligt vissa förutsättningar även kan sträcka sig in på ett vattenområde som ägs av en annan person. Bryggor eller bryggbankar får dock inte placeras i den omedelbara närheten av fastighetsgränser eller framför en annan fastighet så att de stänger av vattendraget eller orsakar andra olägenheter. Byggandet av en brygga får inte orsaka olägenheter som kan undvikas eller som är onödiga med tanke på syftet med projektet.

En brygga får inte byggas av en person som till exempel med stöd av en vägrätt eller med stöd av ett servitut har rätt att hålla en båt vid stranden (rätt att hålla en båt på någon annans mark och att ta sig dit), men som inte äger eller innehar stranden.

Byggandet av en brygga kan kräva ett tillstånd

Ett utlåtande på lagenligheten eller tillståndsplikten för en brygga kan begäras från närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Om bryggan eller användningen av bryggan ger upphov till sådan olägenhet som avses i vattenlagen, ska ett tillstånd för denna på förhand sökas från regionförvaltningsverket. Olägenheten kan gälla till exempel sjölandskapet. En brygga som är stor i förhållande till miljön kan kräva ett tillstånd. Bryggkonstruktionen påverkar också tillståndsplikten: en fribärande brygga fordrar ett tillstånd betydligt oftare än en träbrygga. Föreskrifter om byggande av en större brygga kan dessutom finnas i kommunens byggnadsordning.

Byggplanering

Då man planerar att bygga en brygga finns det skäl att beakta följande faktorer:

  • Byggandet av en brygga får inte orsaka olägenheter för till exempel fisket, vattennatturen eller naturskönheten. I annat fall måste ett tillstånd sökas för projektet.
  • En båtbrygga som byggs för allmän användning kan kräva ett tillstånd från regionförvaltningsverket.
  • Ett tillstånd från regionförvaltningsverket behövs också, om bryggan orsakar olägenheter som man inte på förhand har kunnat komma överens om med grannarna.
  • För större bryggor behövs eventuellt ett åtgärdstillstånd från den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten.
  • En flytande pontonbrygga rekommenderas, eftersom den inte i väsentlig grad försämrar vattenomsättningen. En flytande brygga kan även användas i vattendrag där vattennivåväxlingarna är stora. Träbryggor eller flytande bryggor borde också annars prioriteras fram om fribärande bryggor bland annat av landskapsmässiga skäl.
  • Undvik tvister genom att på förhand diskutera dina avsikter att bygga en brygga med grannarna och delägarlaget.
Publicerad 26-09-2013 kl. 13.43, uppdaterad 26-02-2014 kl. 11.15