Modifiering av en strand och förbättring av en badstrand

Utan tillstånd från regionförvaltningsverket (AVI) får ett markområde som hör till en tomt inte förstoras genom att fylla ut ett vattenområde. En mindre modifiering av en strand eller övertäckning av en badstrand med sand kan i allmänhet genomföras utan ett tillståndsförfarande. Ett utlåtande på tillståndsplikten kan begäras från närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Enligt vattenlagen får projektet inte orsaka olägenheter som kan undvikas eller som är onödiga med tanke på syftet med projektet. I alla projekt bör man sträva efter att bevara strandens naturliga form och dess läge och särskild hänsyn ska tas till natur- och vattenmiljön, inklusive landskapsvärdena. Åtgärderna kan ge upphov till olägenheter för till exempel naturen och fiskbestånden. En utfyllnad av ett vattenområde kräver i regel tillstånd (AVI). Med tanke på allmänna skyddsmål i fråga om vattenmiljön och vattenlandskap borde utfyllnad av vattenområde vid restaurering av en strand inte alls genomföras. Ett tillstånd förutsätter i alla händelser särskilda behovsmotiveringar; att enbart utvidga tomten har inte räckt till som grund. Utfyllnad av ett vattenområde kan inte anses som egentlig restaurering av strand.

Med tanke på allmänna skyddsmål i fråga om vattenmiljön borde utfyllnad av vattenområde vid restaurering av en strand inte alls genomföras. Ett tillstånd förutsätter i alla händelser särskilda behovsmotiveringar; att enbart utvidga tomten har inte räckt till som grund.

Den ”juridiska” gränsen mellan strand och vattenområde går vid medelvattennivån i vattendraget. Ett undantag utgörs av de sjöar vars strandgräns föreskrivs i tillståndsbehandlingen. Ett vattenområde är oftast samägt. För utfyllnad kan det även behövas åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen eller på detaljplanområden tillstånd för landskapsarbete från den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten.

Publicerad 27-09-2013 kl. 14.58, uppdaterad 17-04-2014 kl. 9.41
Utgivare: