Strandmuddring

Aktuellt

Elektronisk blankett för muddring och slåtter

NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ort. Blanketten skickas vidare till områdets NTM-central och behandlingen av anmälan blir enklare och enhetligare.

Elektronisk blankett för muddring och slåtter

Tilläggsuppgifter: Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901 och kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Sprängning av undervattensberg utgör inte muddring, och en sprängning kan kräva ett tillstånd från regionförvaltningsverket (RFV).

Muddringsåtgärder ska alltid planeras och genomföras omsorgsfullt så att eventuella miljöolägenheter och granntvister kan undvikas. Den som genomför muddringen svarar för projektets lagenlighet och uppkomna negativa konsekvenser. I syfte att undvika problem och tvister är det bra att diskutera och avtala om projektet med de närmaste grannarna och ägaren av vattenområdet.

En muddring är anmälnings- och/eller tillståndspliktig

För en muddring där volymen av massorna uppgår till mer än 500 m3 ska alltid ett tillstånd sökas från regionförvaltningsverket (RFV).

Även för den minsta maskinella muddring där volymen av massorna uppgår till högst 500 m3ska en skriftlig anmälan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och ägaren av vattenområdet minst 30 dygn innan arbetet påbörjas.

Anmälan om muddring är avgiftsfri. NTM-centralen meddelar att anmälan om muddringen har mottagits eller ger ett utlåtande. NTM-centralen och den kommunala miljöskyddsmyndigheten kan ge närmare anvisningar eller uppmana anmälaren att inom 30 dygn ansöka om ett tillstånd i enlighet med vattenlagen från regionförvaltningsverket.

Utifrån anmälan bedöms behovet av ett tillstånd från fall till fall. Ett tillstånd krävs, om åtgärderna kan orsaka olägenheter till exempel för naturen och fiskbestånden. Det är förbjudet att äventyra de naturliga förhållandena i flador eller glon på högst tio hektar eller källor eller, någon annanstans än i landskapet Lappland, tjärnar eller sjöar på högst en hektar eller rännilar. Tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket) kan i enskilda fall på ansökan bevilja undantag från förbudet. Regionförvaltningsverkets tillstånd är avgiftsbelagda.

Muddringsblanketter och anvisning

Placering av muddringsmassor

Muddringsmassor får inte deponeras på någon annans markområde eller tillandning utan ägarens samtycke eller på ett vattenområde utan regionförvaltningsverkets tillstånd. Det bör säkerställas att muddringsmassorna deponeras på korrekt sätt så att de inte förflyttas tillbaka till vattendraget vid översvämning, regn eller med vågor.

Deponeringsområdet och spåren efter arbetet ska snyggas till så att de smälter in i miljön. Växtlighet som lösgörs ska samlas in från vattendraget och placeras på vederbörligt sätt. Vid muddring och placering av deponeringsmassor ska särskild hänsyn tas till natur- och vattenmiljön inklusive landskapsvärdena.

Tidpunkten för arbetet

I syfte att minska olägenheterna till följd av grumling och andra negativa konsekvenser som orsakas av muddring bör muddringen läggas till en tidpunkt utanför perioden då området används för rekreation. För mindre muddringar är höst och tidig vår lämpliga tidpunkter eftersom vattennivåerna i sjöarna då i allmänhet är låga och arbetet blir lättare att utföra.

Det rekommenderas att större muddringar genomförs när sjöarna är istäckta då isen och markgrunden bär transportmaterielen för muddringsmassorna. De ställen där isen på grund av byggandet försvagats eller söndrats skall utmärkas tydligt.

Olägenheter till följd av muddring och undvikande av dessa

Grunda stränder och de översvämningsområden som ofta ansluter till dessa utgör mångformiga habitat med ett artbestånd som kan ta skada av muddringar eller utrotas helt och hållet på grund av dessa. Muddringsåtgärderna kan även leda till att vattnet grumlas, att näringsämnen frigörs från bottensedimentet i vattnet, att fiskarnas lekområden förstörs, att strandområden eroderar och rasar samt att landskapet förfulas.
I fråga om genomförande av projekt som påverkar vattendrag gäller principen om minimering av olägenheter.

Projektet ska genomföras på ett sätt som orsakar så ringa olägenheter som möjligt, om detta inte leder till en oskälig ökning av kostnaderna. Närmare information om hur olägenheter kan undvikas finns i ovan nämnda anvisning om muddring och slåtter.

Föreskrifter om muddring i vattenlagen

  • Undanröjande av olägenhet (muddring, slåtter), vattenlagen 2:6 §
  • Skyldighet att minimera olägenheter, vattenlagen 2:7 §
  • Anmälningsskyldighet: vattenlagen 2:15 § och förordningen om vattenhushållningsärenden 30 §
  • Tillståndsplikt som grundar sig på konsekvenserna av projektet: vattenlagen 3:2 §
  • Absolut tillståndsplikt för projektet: vattenlagen 3:3 §
Publicerad 13-11-2013 kl. 12.29, uppdaterad 21-02-2022 kl. 8.54
Utgivare: