Vattentjänster

Syftet med vattentjänsterna är att säkerställa tillgången till hushållsvatten av hög kvalitet, ett ändamålsenligt avloppssystem och rening av avloppsvatten. Många aktörer svarar för organiseringen, underhållet och främjandet av vattentjänsterna.

  • Fastighetsägarna eller -innehavarna svarar för sina fastigheters vattentjänster.
  • Vattentjänstverken svarar för organiseringen av vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde.
  • Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiseringen av vattentjänsterna
  • De kommunala vattenskyddsmyndigheterna övervakar kvaliteten på hushållsvattnet.
  • De kommunala miljöskyddsmyndigheterna övervakar behandlingen av avloppsvattnet och miljöns tillstånd.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) svarar för utvecklingen av vattentjänsterna, styrningen av planeringen, allokeringen av finansieringsstödet och för sin del för övervakningen av vattentjänsterna. NTM-centralerna styr sammanställningen av de regionala allmänna planerna för vattentjänsterna samt planerna för utvecklingen av kommunernas vattentjänster och kan bevilja stöd för investeringar i vattentjänster, undersökningar av grundvattnet samt andra utredningar som betjänar vattentjänsterna.
  • Finlands miljöcentral SYKE bedriver tillämpad forskning inom branschen samt producerar praktiska publikationer, guider, broschyrer och andra informationstjänster. SYKE upprätthåller dessutom ett informationspaket om systemen för behandling av avloppsvatten, dvs. en webbplats om reningsverken, samt tillhandahåller tjänster för att testa behandlingssystemen.
  • Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet svarar för bland annat den strategiska planeringen av verksamheten, beredningen av lagstiftningen samt styrningen av NTM-centralerna och SYKE. 
  • Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om hushållsvattnets beskaffenhet. Ministeriet har utfärdat förordningar om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.
  • Konkurrens- och konsumentmyndigheterna övervakar bland annat avgifter och avtalsfrågor i anslutning till vattentjänsterna.
Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 13-11-2013 kl. 11.16, uppdaterad 17-01-2022 kl. 14.25