Vattenvården i NTM-centralerna

Aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

NTM-centralerna är ansvarig myndighet för vattenvården. De utreder situationen beträffande yt- och grundvattnet i sina regioner och bedömer vilka konsekvenser människans verksamhet har för vattendragen, de utarbetar klassificeringen av vattnens ekologiska status samt följer upp vattnens status med hjälp av sitt uppföljningsprogram.

NTM-centralerna gör också upp åtgärdsprogram och genom att följa dessa stävar man efter att genomföra målen för vattenvården.

Vattenanvändare och övriga aktörer kan delta i planeringen av vattenvården i de regionala samarbetsgrupper som samordnas av NTM-centralerna. I de olika skedena av planeringen av vattenvården ordnas dessutom tillfällen då alla medborgare kan komma till tals och ge NTM-centralerna respons.

Publicerad 04-11-2013 kl. 16.19, uppdaterad 20-02-2014 kl. 15.56