Vattenvårdsplanering och samarbete - Egentliga Finland och Satakunta

Aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

Påverka vattnen!

Vattenförvaltningsplanerna för åren 2022–2027 godkändes i statsrådet i slutet av år 2021. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Åtgärdsprogrammen konkretiserar genomförandet av planerna delvis också på lokal nivå.

Syftet är god status i vatten

Syftet med vattenvården är att uppnå minst god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen och samtidigt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland hör i huvudsak till Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Bland kommunerna inom vårt verksamhetsområde hör Salo och Somero även till Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde. I egenskap av ansvarig myndighet har NTM-centralen i Egentliga Finland hand om uppgifter i enlighet med lagen om vatten- och havsvårdsplanering. Uppgifterna omfattar bl.a. utredning av yt- och grundvattnens särdrag och bedömning av konsekvenserna av människans verksamhet, utarbetning av program för uppföljning av vattenstatus, uppföljning av vattenstatus, ekologisk klassificering och vattenvårdsplanering och samarbete.

Vattenvårdsplaneringen genomförs i växelverkan med vattenanvändarna och medborgarna. Bland de viktigaste vattenanvändarna och övriga aktörer har man sammanställt en samarbetsgrupp som deltar i vattenvårdsplaneringen. Övriga statliga och kommunala myndigheter som är verksamma i området deltar i att ordna vattenvården enligt lagen om vatten- och havsvårdsplanering.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanerna görs skilt för varje förvaltningsområde. Egentliga Finland och Satakunta hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets och Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder. Planeringen görs i brett samarbete och olika instanser hörs i olika skeden av planeringen. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna 16.12.2021.

Utöver förvaltningsplanen har separata åtgärdsprogrammet utarbetats för yt- och grundvattnen i Egentliga Finland och Satakunta. Åtgärdsprogrammet är i kraft till år 2027.

Uppdateringen av förvaltningsplanerna inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om arbetsprogrammet, tidtabellen och de centrala frågorna för vattenvården i år 2018. Samrådshandlingarna och sammandrag av samrådsresponsen finns på vattenförvaltningsområdenas webbsidor. Responsen om förslaget till förvaltningsplaner för vattenförvaltningsområden finns på vattenförvaltningsområdenas webbsidor.

Mer information:

Överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, tfn. 0295 022 879
Grundvattenexpert Hanna Laihinen, tfn. 0295 022 118

e-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Publicerad 03-12-2015 kl. 14.00, uppdaterad 16-03-2022 kl. 17.20