Åtgärdsprogram och verkställande av åtgärderna - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten under åren 2022-2027

Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner, åtgärdsplanen  för havvården och planerna för hantering av översvämningsrisker har avslutats 14.5.2021.

Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten.Förvaltningsplanen är ett sammandrag av de regionala åtgärdsprogrammen, i vilka behandlas status, mål för och åtgärder i våra vatten regionalt. Nedan utkastet till åtgärdsplan för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Noggranare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns i

Åtgärdsprogrammen som är i kraft 2016-2021

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syftar till att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmen föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2021.

Åtgärdsprogrammen har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvården. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område har 10 åtgärdsprogram utarbetats för åren 2016-20121. Programmen på finska:

Åtgärdsprogrammen och genomföring av åtgärderna 2010-2015

Åtgärdsprogrammen nedan var i kraft under den föregående vattenvårdsperioden

 

stenar.jpg

 

Publicerad 29-10-2020 kl. 15.28, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.15