Så här tar du hand om producentansvaret
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2019

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvin...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Så här tar du hand om producentansvaret
Bildande av producentsammanslutning
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

Vem kan bilda en producentsammanslutning Producenter kan gemensamt bilda en producentsammanslutning för att ta hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. Om det bland dem som bildar ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Bildande av producentsammanslutning
Förpackningar
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2019

Producentansvaret gäller de företag som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter och har en omsättning på minst en miljon euro. Nästan alla produkter som har importerats till den ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Förpackningar
Däck
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2019

Producentansvar för kasserade däck gäller däck till motordrivna anordningar som är avsedda för färd på marken (gäller inte däck till flygplan). Producentansvaret omfattar däck till person-, paket-...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Däck
Returpapper
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2019

Producentansvaret gäller den som yrkesmässigt importerar pappersprodukter eller den som tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukter. Dessa företag har skyld...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Returpapper
Lagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2019

Bestämmelser om producentansvar finns i avfallslagen samt förordningar om olika typer av avfall som kompletterar avfallslagen. Avgifter för producentansvar stadgas i lagen om grunderna för avgifte...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Lagstiftning
Skrotfordon
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

Producentansvaret gäller bilar, paketbilar och andra liknande fordon. Producenter är fordonstillverkare, professionella importörer och de som för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn....

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Skrotfordon
Elektriska och elektroniska produkter
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (EE-apparater) gäller producenten som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter och sådana försäljare som säljer pro...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Elektriska och elektroniska produkter
Batterier och ackumulatorer
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

Producentansvaret omfattar batterier och ackumulatorer inklusive batterier och ackumulatorer som importerats inneslutna i fordon eller elapparater. Producentansvaret gäller importörer och tillverk...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Batterier och ackumulatorer
Aktuellt_strandmuddring
Innehållssidå | Publicerad: 15-10-2014

Elektronisk blankett för muddring och slåtter NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ......

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder > Strandmuddring > Aktuellt_strandmuddring
Avfallsplanen
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Avfallsplanen för Södra och Västra Finland fram till år 2020 är en regional utvecklingsplan för avfallshanteringen i 11 landskap. I avfallsplanen redogörs för avfallshanteringens nuläge samt målen oc...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland > Avfallsplanen
Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Avfallsplanen framskrider Avfallsplanen i Södra och Västra Finland framskrider. Utifrån den halvtidsöversyn som blev färdig sommaren 2014 ser det ut som om placeringen av samhällsavfall på sopti...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Publikationer och information i anslutning till avfallsplaneringen i södra och västra Finland Publikationer Lägesöversikt över avfallshanteringen i Södra och Västra Finland 6/2014...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland > Publikationer
Ansökan till producentregistret
Innehållssidå | Publicerad: 14-03-2014

Ett företag kan ta hand om sina skyldigheter avseende producentansvaret antingen genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att lämna in en ansökan till producentregistret vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan till producentregistret
Producentansvar inom avfallshanteringen - aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 13-03-2014

Ändringar i inlämning av uppföljningsuppgifter om producentansvar (nyhet 12.12.2019) Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar? (5.7.2019) Blogg: En konk......

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Producentansvar inom avfallshanteringen - aktuellt
Retursystem för dryckesförpackningar
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

På dryckesförpackningar uppbärs skatt. Skatt uppbärs dock inte på förpackningar som omfattas av ett pantbaserat retursystem, kan fyllas på nytt eller användas som råmaterial. Den som förpackar e...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Retursystem för dryckesförpackningar
Inlämnande av uppföljningsuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2019

Producenter och producentsammanslutningar ska årligen lämna in uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland. De uppgifter som ska lämnas in gäller mängden produkter som levererats till m...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Inlämnande av uppföljningsuppgifter
Producentansvar
Innehållssidå | Publicerad: 20-09-2019

Vad betyder producentansvar? Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar