Aktuellt_strandmuddring
Innehållssidå | Publicerad: 15-10-2014

Elektronisk blankett för muddring och slåtter NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ......

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder > Strandmuddring > Aktuellt_strandmuddring
Avfallsplanen
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Avfallsplanen för Södra och Västra Finland fram till år 2020 är en regional utvecklingsplan för avfallshanteringen i 11 landskap. I avfallsplanen redogörs för avfallshanteringens nuläge samt målen oc...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland > Avfallsplanen
Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Avfallsplanen framskrider Avfallsplanen i Södra och Västra Finland framskrider. Utifrån den halvtidsöversyn som blev färdig sommaren 2014 ser det ut som om placeringen av samhällsavfall på sopti...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 15-08-2014

Publikationer och information i anslutning till avfallsplaneringen i södra och västra Finland Publikationer Lägesöversikt över avfallshanteringen i Södra och Västra Finland 6/2014...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallsplanering > Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland > Publikationer
Ansökan till producentregistret
Innehållssidå | Publicerad: 14-03-2014

Ett företag kan ta hand om sina skyldigheter avseende producentansvaret antingen genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att lämna in en ansökan till producentregistret vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan till producentregistret
Producentansvar inom avfallshanteringen - aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 13-03-2014

Ändringar i inlämning av uppföljningsuppgifter om producentansvar (nyhet 12.12.2019) Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar? (5.7.2019) Blogg: En konk......

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Producentansvar inom avfallshanteringen - aktuellt
Producentansvar
Innehållssidå | Publicerad: 20-09-2019

Vad betyder producentansvar? Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar