Dammsäkerhets-myndigheter
Innehållssidå | Publicerad: 19-09-2013

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett 1.9.2015 Kainuu närings-, trafik- och miljöcentralerna att fungera som dammsäkerhetsmyndighet i Finland. ...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Dammar och dammsäkerhet > Dammsäkerhets-myndigheter
Guide
Innehållssidå | Publicerad: 12-09-2013

Den reviderad dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Avsikten med dammsäkerhetsguiden är att komplettera, och att genom...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Dammar och dammsäkerhet > Guide
Dammar och dammsäkerhet
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2013

I vattendragsdammar uppdäms vatten som översvämningsskydd, för vattenkraftsproduktion, vattenanskaffning, fiskeodling och rekreation. Översvämningsvallar anläggs för att förhindra att översvämning...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Dammar och dammsäkerhet
Främmande arter
Innehållssidå | Publicerad: 27-04-2021

Med främmande art avses en växt, ett djur eller någon annan organism vars spridning utanför det naturliga spridningsområdet människan antingen avsiktligt eller oavsiktligt främjat. En främmande art h...

Natur > Arter > Främmande arter