Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Nästa Sista

Livsmedels- och foderindustri
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2019

Anmälningsförfarandet tillämpas i livsmedels- och foderindustrin på anläggningar enligt bilaga 4 till MSL vilkas avloppsvatten leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk. Verksamhe...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL > Livsmedels- och foderindustri
MKB-projekt
Innehållssidå | Publicerad: 17.7.2015

I förteckningen på denna sida ser du de MKB-projekt som du kan påverka just nu. Högst uppe i förteckningen visas det senast publicerade projektet. Med hjälp av sökfunktionen kan du också titta på ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt
Småskalig maskinell guldgrävning
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2019

Anmälningsförfarandet tillämpas på maskinell guldgrävning, när de uppgrävda jordmassorna inklusive ytjord underskrider 500 m³ per år, arbetstiden är högst 50 dygn per år och när tillstånd eller rätt ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL > Småskalig maskinell guldgrävning
Småskaliga skjutbanor
Innehållssidå | Publicerad: 31.1.2019

Anmälningsförfarandet tillämpas på utomhus belägna skjutbanor som är avsedda för högst 10 000 skott per år och som inte har en bana avsedd för hagelskytte. Verksamheten ska uppfylla de förutsätt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL > Småskaliga skjutbanor
Sågverk, depåer, djurgårdar och nöjesparker
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2019

Anmälningsförfarandet tillämpas på  sågverk där produktionskapaciteten är minst 20 000 m³ sågvirke per år,  depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepå...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL > Sågverk, depåer, djurgårdar och nöjesparker
Upplag för kemikalier
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2019

Anmälningsförfarandet tillämpas på upplag för hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m 3 men mindre än 50 000 m 3  sådana kemikalier. T...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL > Upplag för kemikalier
Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL
Innehållssidå | Publicerad: 30.1.2019

Allmänt om anmälningsförfarande för verksamhet Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) är ett förfarande som har likheter med ett tillståndsförfarande och som gä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Allmänt anmälningsförfarande enligt MSL
Behandlingsavgift
Innehållssidå | Publicerad: 19.8.2013

Regionförvaltningsverket (RFV) tar ut avgift för handläggning av tillståndsärenden. Avgiften uppbärs av tillståndssökanden. Avgiften är lika stor för positivt och negativt beslut. Avgift uppbärs...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Behandlingsavgift
De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen
Pressmeddelande | Publicerad: 25.1.2019

De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar sammanträdde i Helsingfors på fredagen och kom överens om att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. De nordiska länderna har för avsikt ......

Klimat och luft > De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen
Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2019

Statsrådet har i dag godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna trä......

Boende > Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag
Så skyddas ozonskiktet
Innehållssidå | Publicerad: 15.12.2013

Internationella avtal för skydd av ozonskiktet Det finns två internationella överenskommelser genom vilka man försöker skydda ozonskiktet. Wienkonventionen ger en ram för det ve tenskapliga och ...

Klimat och luft > Så skyddas ozonskiktet
Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfund......

Boende > Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och ......

Natur > Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor, berättar professorn....

Natur > Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Regeringen godkände i dag en förordning som innehåller bestämmelser om minimikraven på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstallar. Förordningen underlättar arbetet för såväl myndigheterna som verks......

Konsumtion och produktion > Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Statsrådet har i dag, den 17 januari, fattat beslut om 2019 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Byggande > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2019

Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Kartor och statistik > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Vatten > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2019

Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Klimat och luft > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Konsumtion och produktion > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Nyhet | Publicerad: 14.1.2019

Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Byggande > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.1.2019

Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och mål......

Klimat och luft > Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Nästa Sista