Tillstånd, anmälningar och registrering

Aktuellt

Miljö- och vattentillstånd som beviljats av statliga myndigheter kan nu sökas via regionförvaltningens e-tjänst

Alla miljö- och vattentillstånd som beviljats av statliga myndigheter kan nu sökas via regionförvaltningens e-tjänst. Hela ansökningsprocessen kan göras elektroniskt från början till slut.

Ansökan har underlättats så att de punkter som ska fyllas i och ifyllnadsanvisningarna anpassas till den valda verksamheten. Därigenom går det snabbare och smidigare än tidigare att ansöka om tillstånd.

Sökanden drar nytta av e-tjänsten också genom att behandlingen av ansökningarna och tillståndsbeslutens struktur har harmoniserats. På så sätt blir hela tillståndsprocessen öppnare och mer förutsägbar.

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Både enskilda medborgare och företag behöver tillstånd. Men för vilka åtgärder behövs det tillstånd, hur avfattas en ansökan, och hur kan man påverka behandlingen av tillståndsärenden? Regionförvaltningsverket (RFV), närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och de kommunala miljövårdsmyndigheterna ger råd i frågor som gäller tillståndsförfarandet.

De olika tillståndsmyndigheterna fattar beslut och beviljar tillstånd med stöd av miljöskyddslagen, markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen. Också vattenhushållningsprojekt, transport och förflyttning av avfall är ofta tillståndspliktiga. Importen och exporten av förbjudna kemikalier eller strängt reglerade kemikalier till och från den Europeiska gemensamma marknaden regleras genom ett anmälningsförfarande. För en del åtgärder räcker det med bara en anmälan till myndigheterna. För terräng- och sjötrafiken kan det utfärdas förbud och begränsningar, eftersom motordrivna fordon kan medföra störande buller och skada känslig natur.

Publicerad 18-12-2020 kl. 16.12, uppdaterad 18-12-2020 kl. 16.12