Vistanvägen i Korholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt)

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Korsholms kommun planerar en ny vägförbindelse mellan Björkö och Vistan, som förenar Björkö och Vistan så att det blir lättare att ta sig till olika delar av världsarvet. Beroende på alternativ är vägen ca 4 500–5 100 m lång och innefattar förbättring av den befintliga skogsvägen, byggande av ett nytt vägavsnitt och byggande av vägbank/bro över Uddströmmen.

Planeringsområdet ligger ca 10 kilometer från Replot kyrkby mot nordväst och ca 28 kilometer från Vasa centrum mot nordväst. Avståndet från Korsholms kommuns centraltätort till planeringsområdet är ca 30 km.

Alternativ i bedömningen

I bedömningen granskas ett 0-alternativ och fyra egentliga alternativ för genomföring, av vilket ett har delats upp i fyra underalternativ.

 • Alternativ 0: Vägförbindelsen byggs inte. Passagen från Replot till Björkö löper längs vägbanken vid Skalörfjärden även i fortsättningen.
 • Alternativ 1: Vägen byggs på rutten Grundskat–Hannos Valsörarna–Uddströmmen–Udden
 • Rutt 1A går genom Grundskat intill en medelspänningsledning och svänger mot nordväst till Hannos Valsörarna före Uddströmmens överfart. På Björköbys sida ansluter vägen till Björkö västra skogsväg.
 • Rutt 1B börjar från ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat mot Hannos Valsörarna och ansluter till rutt 1A. Uddströmmens överfart ligger något längre söderut än i rutt 1A. På Björköbys sida ansluter vägen till Björkö västra skogsväg på samma sätt som i rutt 1A.
 • Rutt 1C börjar från ändan av Vistanvägen. I den norra delen av Grundskat ansluter rutten till samma läge som rutten 1A. Rutten går över Uddströmmen längre söderut än i de två övriga underalternativen. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg.
 • Rutt 1D har samma sträckning som rutt 1C. Vägen är emellertid avsedd endast för lättrafik och motorfordonstrafik är inte tillåten. I rutt 1D ingår en parkeringsplats som ligger i början av lättrafikleden på Udden och Grundskat.
 • Alternativ 2: Vägen byggs på rutten Grundskat–Uddströmmen–Udden. Vägen börjar från ändan av Vistanvägen och går över Uddströmmen betydligt längre söderut än i rutterna 1A, 1B och 1C. I den norra delen av Grundskat ansluter rutten till samma läge som rutterna 1A och 1C. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg.
 • Alternativ 3: Vägen byggs längs rutten Grundskat–Udden (utanför Natura-området). Vägen går längs med medelspänningsledningen på samma sätt som i rutterna 1A, 1C och 2. Rutten går över havsfjärden på den södra sidan av Uddströmmen. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg på samma sätt som i alternativ 2. Rutten går i sin helhet utanför Naturaområdet Kvarkens skärgård.
 • Alternativ 4: Vägen byggs längs rutten Grundskat–Udden (utanför Natura-området, söder om alternativ 3). Vägen går längs med medelspänningsledningen på samma sätt som i rutterna 1A, 1C, 2 och 3. Rutten går över havsfjärden på den södra sidan av Uddströmmen längre bort från Naturaområdet än de övriga rutterna. På Björköbys sida ansluter vägen till ändan av Björkö västra skogsväg på samma sätt som i alternativ 2 och 3. Rutten går i sin helhet utanför Naturaområdet Kvarkens skärgård.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbesskrivningen

Kontaktmyndigheten har 28.9.2020 begärt att den projektansvarige kompletterar bedömningsbeskrivningen i enlighet med 24 § i MKB-lagen. Efter att bedömningsbeskrivningen har kompletterats ordnas ett nytt hörande på det sätt som stadgas i 20 § i MKB-lagen. Kontaktmyndigheten ger en motiverad slutsats enligt 23 § i MKB-lagen om bedömningsbeskrivningen inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och lämna in åsikter om den kompletterade bedömningsbeskrivningen har gått ut.

Pappersversionen av bedömningsbeskrivningen kan läsas 3.6. - 31.7.2020 på följande platser:

 • på Korsholms kommuns ämbetsverk, Centrumvägen 4, Korsholm
 • på Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen 1, Korsholm
 • Replot bibliotek, Kyrkvägen 95, Replot
 • Björköby bibliotek, Björkövägen 735, Björköby.

Evenemang fö allmänheten

Ett elektroniskt evenemang ordnades om bedömningsbeskrivningen 16.6.2020 kl. 18.00. Videoinspelningen kan ses via Microsoft Teams-länken. Evenemang (Microsoft Teams).

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 31.7.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/1481/2015.

 

Publicerad 05-06-2017 kl. 13.50, uppdaterad 29-09-2020 kl. 11.13