Vasa hamnväg, Vasa och Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Vasa stads och Korsholms kommuns område. Syftet med projektet Vasa hamnväg är att hitta en förbindelse till Vasa hamn som fungerar bättre än den nuvarande och på detta sätt utveckla Vasaregionens logistiksystem. Avsikten är att skapa en vägförbindelse som effektivt förenar Vasklot hamn med logistikcentret och samtidigt riksvägarna 3 och 8 som är en del av det riksomfattande huvudvägnätet. Som en del av planeringen har det gjorts upp ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Programmet är en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Projekt alternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • Centrumtunneln dvs. byggande av en tunnel under Vasa centrum. Tunneln sprängs i berget på avsnittet Handelsesplanaden–Vasaesplanaden, vilket möjliggör att man till den kan ansluta en tunnelförgrening som följer den trafikmässigt betydande Vasaesplanaden. Bergstunnelns ändor ligger på Handelsesplanaden mellan motorvägen och Tegelbruksgatan och mellan Vasklotbron och Strandgatan. Tunnelns längd är ca 1,5 km.
  • Stadsfjärdenalternativet ligger i Södra Stadsfjärden mellan Myrgrund–Matmorsviken, där en cirkulationsplats anläggs som ny ända på motorvägen.
  • Fladanalternativet överensstämmer med generalplanen och går från Myrgrund längs Bolåkersvägen och mellan Munsmo och Solf på den södra sidan av Stadsfjärden och ansluts till motorvägen vid Fladans planskilda korsning.
  • Vikbyalternativet följer Fladanalternativet till Tölby, därifrån det böjer av mot söder genom Vikby till riksväg 8.
  • Alternativ 0+ dvs. utveckling av det nuvarande vägnätet. I alternativ 0+ bedöms inverkan av trafiksäkerhetsmässiga förbättringsåtgärder på vägnätet som bestäms av Vasa stad.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 13-01-2015 kl. 12.30, uppdaterad 29-08-2017 kl. 12.42