Vindparken i Västra Toholampi, Toholampi

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vindkraftsbolagen wpd Finland Oy och Scandinavian Wind Energy SWE Oy planerar att bygga en
vindkraftspark med 29–34 vindkraftverk i västra delen av Toholampi kommun, som ligger 4 kilometer
sydväst om Toholampis centrum. Strömöverföringen från vindparken planeras gå söderut med en ny
luftledning som ska byggas till Lestijärvis transformatorstation eller via en ny elöverföringsförbindelse
som skulle gå över/under floden Lestijoki via vindparken i Toholampi-Lestijärvi till elcentralen i Uusnivala.

Projektalternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för projektet granskas två olika alternativ som skiljer sig från varandra i fråga om antalet kraftverk som byggs i området och deras placering. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, som betyder att vindkraftsparken inte kommer att byggas.

  • Alternativ 0. Vindkraftsparken som har planerats i området av Länsi-Toholampi och den anslutande kraftledningen kommer inte att byggas. I bedömningen utgör alternativet ett referensalternativ, i vilket motsvarande elmängd framställs någon annanstans med någon annan elproduktionsmetod.
  • Alternativ 1. I området av Länsi-Toholampi byggs en vindkraftspark med högst 34 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är ca 3 MW och tornets höjd är ca 150–160 meter och rotorbladets längd ca 65 meter. Kraftverkets totala höjd är högst 230 meter.
  • Alternativ 2. I området av Länsi-Toholampi byggs en vindkraftspark med högst 29 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt samt tornets höjd och rotorbladens längd är desamma som i alternativ 1.

Elöverföring

Den interna elöverföringen i vindkraftsparken från vindkraftverken till elstationerna sker huvudsakligen med jordkablar som huvudsakligen placeras i kabeldiken som grävs i samband med servicevägarna. Från projektets delområde A sköts elöverföringen till elstationen i delområde C samt från projektets delområde F till de alternativa elstationerna i delområde E med jordkablar. Elöverföringen mellan projektets delområden C och E sköts med en ca 7 km lång 110 kV:s luftledning. Elstat ionerna som ligger i projektets delområde E är alternativa och elöverföringen mellan dem sköts med luftledning. Alternativen för anslutning av Länsi-Toholampi vindkraftspark till riksnätet är antingen till Fingrids elstation Usnivala i Nivala eller till uppsamlingsstationen i Lestijärvi:

  • 1) Uusnivala: Från de alternativa elstationerna i Länsi-Toholampi vindkraftsparks delområde E byggs antingen en 110 kV:s luftledning (B1) eller jordkabel (B2) över/under Lestijoki i en ny terränggata. Elöverföringen ordnas först till den interna elstationen i Toholampi-Lestijärvi vindkraftspark, varifrån elöverföringen fortsätter som 110 kV:s luftledning till en början i en ny ledningsgata, men största delen av sträckan bredvid den befintliga 400 kV:s ledningen till Uusnivala elstation. Denna elöverföringsrutt är möjlig endast om vindparksprojektet i Toholampi-Lestijärvi genomförs.
  • 2) Lestijärvi: Från den sydligaste elstationen i Länsi-Toholampi vindkraftsparks delområde E byggs i riktning mot söder en sammanlagt ca 20 km lång 110 kV:s kraftledning i en helt ny ledningsgata. Vid åkerområdena i Härkäneva finns tre alternativa rutter för kraftledningen. Vid Eteläneva finns å andra sidan två alternativa rutter för kraftledningen. Kraftledningsrutten slutar vid uppsamlingsstationen i Lestijärvi. Elektriciteten som prodceras i Länsi- Toholampi vindkraftspark överförs från den planerade 400/110 kV:s elstationen i Lestijärvi till riksnätet antingen a) direkt till den befintliga Fingrids 400 kV:s kraftledning eller b) med en ny 400 kV:s kraftledning söderut mot elstationen i Alajärvi. På en sträcka av 58 km placeras luftledningen bredvid den befintliga Fingrids 2x400 kV:s kraftledning Birkaland-Alajärvi. Ett skilt MKB-förfarande pågår för 400 kV:s kraftledningsavsnittet mellan Lestijärvi och Alajärvi.

Bedömningsprogram
 

Matrialen hittas på finskspråkiga sidorna.

  • MKB-programmet
  • Kungörelse av MKB-programmet
  • Begäran om utlåtande om MKB-programmet
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet

Bedömningsbeskrivning

Publicerad 19-03-2015 kl. 13.50, uppdaterad 11-09-2019 kl. 13.57