Vattenvårdsplanering och samarbete i Nyland

Ge respons på förslagen till vattenförvaltningsplaner under tiden 2.11.2020–14.5.2021.

 

Samrådsmaterialen finns på webbsidorna Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland och Deltagande i vattenvården (Kymmene Älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde). Information om hur man lämnar respons finns också på vattenförvaltningsområdets webbsida.

 

Lojo sjö
Bild: Tiina Ahokas

Syftet är god status i vattnen

Syftet med vattenvården är att uppnå god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen och samtidigt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras.

Nyland ligger i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. I egenskap av ansvarig myndighet har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland hand om uppgifter i enlighet med lagen om vattenvårdsplanering. Uppgifterna omfattar bl.a. utredning av yt- och grundvattnens särdrag och bedömning av konsekvenserna av människans verksamhet, uppföljning av vattenstatus, ekologisk klassificering och vattenvårdsplanering och samarbete. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för att koordinera verksamheten i hela vattenförvaltningsområdet.

Vattenvårdsplaneringen genomförs i växelverkan med vattenanvändarna och medborgarna. Bland de viktigaste vattenanvändarna och övriga aktörer har man sammanställt en samarbetsgrupp som deltar i vattenvårdsplaneringen.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanerna görs skilt för varje förvaltningsområde. Nyland hör till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder. Planeringen görs i brett samarbete och olika instanser hörs i olika skeden av planeringen. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna 3.12.2015.

Utöver förvaltningsplanen har separata åtgärdsprogram utarbetats för yt- och grundvattnen i Nyland. Åtgärdsprogrammen är i kraft till år 2021.

Uppdateringen av förvaltningsplanerna inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om arbetsprogrammet, tidtabellen och de centtala frågorna för vattenvården. Responsen har till lämpliga delar beaktats när förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammen har uppdaterats.

Mer information

  • Ledande expert Antti Mäntykoski, tel. 0295 021 434 fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi
  • Överinspektör Tiina Ahokas, tel. 0295 021 588 fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi

 

Publicerad 05-01-2018 kl. 13.39, uppdaterad 02-11-2020 kl. 11.48