Vattenvårdsplanering och samarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Aktuellt

Statsrådet fattade beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras.

Vattenförvaltningsplanerna för åren 2022 - 2027 godkändes

Statsrådet fattade beslut om sju regionala förvaltningsplaner och en havsförvaltningsplan för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. De nya planerna träder i kraft i början av år 2022. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Åtgärdsprogrammen konkretiserar genomförandet av planerna delvis också på lokal nivå. Bakgrundsinformation om vattenvården finns på

Målet är minst god status

Syftet med vattenvården är att uppnå minst god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen fram till år 2015 och samtidigt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras.

Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten ligger i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. I egenskap av ansvarig myndighet har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten hand om uppgifter i enlighet med lagen om vattenvårdsplanering i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Uppgifterna omfattar bl.a. utredning av yt- och grundvattnens särdrag och bedömning av konsekvenserna av människans verksamhet, utarbetning av program för uppföljning av vattenstatus, uppföljning av vattenstatus, ekologisk klassificering och vattenvårdsplanering och samarbete. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är också s.k. koordinerande myndighet i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde och ansvarar således för att koordinera verksamheten i hela vattenförvaltningsområdet.

Vattenvårdsplaneringen genomförs i växelverkan med vattenanvändarna och medborgarna. Bland de viktigaste vattenanvändarna och övriga aktörer har man sammanställt en samarbetsgrupp som deltar i vattenvårdsplaneringen. Övriga statliga och kommunala myndigheter som är verksamma i området deltar i att ordna vattenvården enligt lagen om vattenvårdsplanering.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanerna görs skilt för varje förvaltningsområde. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder. Planeringen görs i brett samarbete och olika instanser hörs i olika skeden av planeringen. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna 16.12.2021.

Utöver förvaltningsplanen har separata åtgärdsprogram utarbetats för yt- och grundvattnen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Åtgärdsprogrammen är i kraft till år 2027.

Uppdateringen av förvaltningsplanerna inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om arbetsprogrammet, tidtabellen och de centtala frågorna för vattenvården. Responsen har till lämpliga delar beaktats när förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammen har uppdaterats. Sammandraget av responsen för förvaltningsplanen finns på vattenförvaltningsområdenas webbsidor.

Responsen om förslaget till förvaltningsplan för vattenförvaltningsområdet finns på Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområdets webbplats.

Vattenförekomster EPOELY

Mer information

  • Specialplanerare Vincent Westberg, tfn 0295 027 956
Publicerad 06-07-2018 kl. 14.50, uppdaterad 20-12-2021 kl. 10.59